Vad ingår?

Omfattande miljövetenskaplig kunskap och vetenskaplig fördjupning

Under programmets första två år läser du miljövetenskapliga kurser. Under de två åren läser du fyra delkurser om fem veckor per termin. Vissa kurser innehåller mer praktiskt arbete med inslag av exkursioner, laborationer eller datorövningar. Andra kurser arbetar du mer teoretiskt och de innehåller mer diskussionsseminarier, föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten.

Under det tredje året väljer du bland valbara miljövetenskapliga C-kurser. Du kan då välja att fördjupa dig i två ämnen. Du kan till exempel välja:

  • Naturresurshushållning
  • Geografisk informationsbehandling för miljövetare
  • Östersjöns ekosystem och naturresurser
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi
  • Miljö och utveckling i syd.

Du kommer att studera och arbeta nära dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik. En hög andel lärare är även forskare vilket gör att du har möjlighet att koppla ditt examensarbete till pågående forskningsprojekt.

Termin 1

Höstintag: Introduktion till hållbar utveckling, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori.

Vårintag: Introduktion till hållbar utveckling, Ekofysiologi, Naturens processer.

Termin 2

Höstintag: Statistik för miljövetare, Ekofysiologi, Naturens processer.

Vårintag: Statistik för miljövetare, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori.

Termin 3

Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt.

Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi

Termin 4

Höstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi.

Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt.

Termin 5

Valbara C-kurser

Termin 6

Valbara C-kurser, examensarbete

Arbetssätt

Programmet går på heltid. Antal dagar du behöver vara på högskolan varierar mellan kurserna. Undervisningen består bland annat av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten.

Du examineras bland annat genom hemtentamen, salstentamen, muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter både individuellt och gruppvis.

Programmet tar emot cirka 45 studenter varje vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. Detta innebär att om du börjar på hösten läser du din första termin tillsammans med de studenter som antogs under våren. Den andra terminen samläser du sedan med de som påbörjar sina studier då. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.