Kvinnlig och manlig student framför Fn:s globala mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen

Arbeta med samhällets framtida miljö- och hållbarhetsfrågor

Program

Miljö och utveckling

180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Programmet ger dig både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap om kopplingen mellan naturliga system och vårt samhälle – för en bred förståelse kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Verktyg du behöver i arbetet med miljö och utveckling.

Inte dags att söka än? Fyll i din e-post på sh.se/intresse Länk till annan webbplats. så påminner vi dig under nästa ansökningsperiod!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Lovisa

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Aktuell och viktig kompetens för både privat och offentlig sektor Efter studierna kan du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera branscher. Inom privata företag blir det allt vanligare med en miljöansvarig som arbetar med att utveckla och genomföra företagets miljöarbete och policy. Även inom den offentliga sektorn finns det ett stort behov av miljökunnig personal, bland annat på myndigheter som naturvårdsverket, jordbruksverket eller på länsstyrelser och kommuner. Programmets tvärvetenskapliga utformning ger dig en bred kompetens och goda möjligheter att kunna hantera en mängd olika problem och frågeställningar i olika arbetssituationer. Du har samtidigt möjligheten att studera vidare på avancerad nivå, både specialiserande såväl som breddande masterprogram. Det finns även en praktikkurs du kan söka efter programmets slut. Studierna kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar bland annat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöhandläggare, hållbarhetskommunikatörer och hållbarhetsansvariga. Läs om ämnets forskning
Omfattande miljövetenskaplig kunskap och vetenskaplig fördjupning Under programmets första två år läser du miljövetenskapliga kurser. Under de två åren läser du fyra delkurser om fem veckor per termin. Vissa kurser innehåller mer praktiskt arbete med inslag av exkursioner, laborationer eller datorövningar. Andra kurser arbetar du mer teoretiskt och de innehåller mer diskussionsseminarier, föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten. Under det tredje året väljer du bland valbara miljövetenskapliga C-kurser. Du kan då välja att fördjupa dig i två ämnen. Du kan till exempel välja: Naturresurshushållning Geografisk informationsbehandling för miljövetare Östersjöns ekosystem och naturresurser Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Miljö och utveckling i syd. Du kommer att studera och arbeta nära dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik. En hög andel lärare är även forskare vilket gör att du har möjlighet att koppla ditt examensarbete till pågående forskningsprojekt. Höstintag: Introduktion till hållbar utveckling, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori. Vårintag: Introduktion till hållbar utveckling, Ekofysiologi, Naturens processer. Höstintag: Statistik för miljövetare, Ekofysiologi, Naturens processer. Vårintag: Statistik för miljövetare, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori. Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt. Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi Höstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi. Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt. Valbara C-kurser Valbara C-kurser, examensarbete Arbetssätt Programmet går på heltid. Antal dagar du behöver vara på högskolan varierar mellan kurserna. Undervisningen består bland annat av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten. Du examineras bland annat genom hemtentamen, salstentamen, muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter både individuellt och gruppvis. Programmet tar emot cirka 45 studenter varje vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. Detta innebär att om du börjar på hösten läser du din första termin tillsammans med de studenter som antogs under våren. Den andra terminen samläser du sedan med de som påbörjar sina studier då. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.
Anta utmaningen att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor Miljö och utveckling är ett program för dig som är intresserad av hur vår planet fungerar, varför det uppstår miljöproblem, hur miljöproblem påverkar oss människor, och hur kan vi lösa problemen. Programmet utvecklar din kompetens att förstå kopplingen mellan mänskliga samhällen och naturliga ekosystem. Det är ett tvärvetenskapligt program som utgår både från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen för att studera samband mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling, och hur det i sin tur påverkar miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och problem. Du studerar ämnen som kulturgeografi, ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, miljöeffekter av matproduktion, förvaltning och effekter av Östersjön och hållbart utnyttjande av naturresurser. Programmet berör de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål och du blir rustad med kunskap och verktyg för olika typer av arbeten med miljö- och hållbarhetsfrågor inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Undervisningsformerna varierar från exkursioner och laborationer till seminarier och föreläsningar.