Ljusstolpar på stenplattor.

Vill du arbeta med mänskliga friheter och rättigheter?

Program

Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen

60 hp

Vår

100%

Campus

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer. Efter studierna har du kunskap och färdigheter för arbete med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Programmet ger dig även en spetskompetens i hur det svenska rättssystemet påverkas av Europarätten.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Färdigheter för kvalificerat utrednings- och handläggningsarbete med koppling till mänskliga rättigheter Efter magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning är du väl förberedd för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete. Du kan arbeta inom den offentliga sektorn såväl som hos privata organisationer som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och rättighetsskyddet är en viktig och aktuell fråga. Det finns ett behov av kunskaper och färdigheter i de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetens som matchar detta behov. Du har efter studier en spetskompetens i mänskliga rättigheter, och Europarättens påverkan på svensk rätt. Genom avancerade skriftliga uppgifter har du utvecklat din förmåga till rättslig reflektion och självständig analys. Egenskaper som du har nytta av inom flera yrkesområden och branscher. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar främst inom den offentliga förvaltningen och på myndigheter med handläggnings- och utredningsarbete. Läs om ämnets forskning
Fyra fördjupande delkurser och en självständig magisteruppsats Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer. Den första terminen innehåller fyra delkurser: Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna Icke-diskriminering Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv Den första delkursen syftar till att ge dig kunskaper om mänskliga rättigheter kopplat till den offentliga verksamheten. Det innefattar allt från stiftandet av lagar till rättstillämpning. Den andra delkursen tar upp frågor som berör äganderätten och näringsfriheten. Delkursen berör även frågor kopplat till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Som bland annat rätten till bostad och rätten till god hälsa. Den tredje kursen belyser olika frågor kopplat till icke-diskrimineringsprincipen. Bland annat dess betydelse för den offentliga verksamheten och icke-diskriminering på grund av genus och etnicitet. Den fjärde delkursen tar upp medborgarnas rätt till personlig frihet samt rätten till respekt för privat- och familjeliv. Frågor som frihetsberövande, integritetsfrågor, asyl- och migrationsfrågor berörs. Den andra terminen ägnar du åt en magisteruppsats. Du väljer själv en fråga eller ämne att undersöka, med koppling till delkursernas innehåll. Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten, Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, Icke-diskriminering, Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv Magisteruppsats Arbetssätt Magisterprogrammet innebär till stor del självständiga studier. Du har några föreläsningar och obligatoriska seminarier på högskolans område varje vecka. Under uppsatsskrivandet minskar antalet lärarledda moment. Uppsats-terminen innehåller forskningsseminarier och gästföreläsningar med myndighetspersonal, samt enstaka studiebesök hos myndigheter. Du studerar tillsammans med ungefär tio till femton andra studenter.
Kompetens för arbete med mänskliga fri- och rättigheter Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga fri- och rättigheter. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för rättigheternas betydelse för svenska förvaltningsmetoder och domstolar. Programmet har, precis som studier inom offentlig rätt på grundnivå, ett särskilt fokus på EU och Europarättens påverkan på det svenska rättssystemet. Mänskliga rättigheter och rättighetsskyddet är en viktig och ständigt aktuell fråga. Det finns ett behov av kunskaper och färdigheter kopplat till de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetens som matchar detta behov. Genom fyra tematiska delkurser får du fördjupa dig i de mänskliga rättigheterna med koppling till bland annat offentlig förvaltning, äganderätt, icke-diskriminering och personlig frihet. Andra terminen ägnas åt en självständig magisteruppsats. Under den andra terminen får du därför möjlighet att fördjupa dig i en fråga kopplat till delkursernas innehåll. Utbildningen har en tydlig koppling till både forskning och yrkesliv. Sammanhållet ger programmet dig en utvecklad förmåga att genomföra rättsliga reflektioner och självständiga analyser. Du får kompetens att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Programmet ger dig dessutom en spetskompetens i Europarättens påverkan på det svenska rättssystemet.