Vad ingår?

Fördjupa dig i estetiska frågeställningar genom teoretiska och färdighetstränande moment

Estetik B orienterar dig i estetiska frågeställningar. Kursen är en fortsättning på den historiska genomgången i A-kursen. Samtidigt sätts estetik i relation till vår tids stora samhällsfrågor.

Kursen innehåller fyra delkurser – två teoretiska och två färdighetstränande. I de teoretiska momenten får du fördjupa dig i centrala problemställningar och begrepp inom estetisk teori. I de färdighetstränande delkurserna utvecklar du färdigheter inom essägenren och akademiskt skrivande.

Under kursen får du undersöka sambandet mellan estetik och samhälle. Bland annat genom att undersöka sambandet mellan estetisk erfarenhet och politiska händelser. Frågor som dyker upp är: Hur kan konstnärskapen avspegla politiska skeenden under en viss period? Hur kan vi förstå olika estetiska uttryck från en viss period som ett svar på politiska frågor? Hur hänger konstens frihet samman med makt och ideologi?

I delkursen Essäistik får du träna på att skriva i essäform, samt läsa och analysera valda texter. Den andra färdighetstränande delkursen innefattar ett mindre uppsatsarbete. Du lär dig formulera problemställningar inom det estetiskt-kulturella fältet. Detta samtidigt som du utvecklar förmågan att behandla frågeställningar kritiskt, välja metod och hänvisa till relevant litteratur.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Bland annat får du läsa och analysera valda texter, samt lämna in korta skrivuppgifter som diskuteras i mindre grupper. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Kursen samläses tillsammans med studenter på Estetikprogrammet. Delkursen Estetik och samhälle kan komma att samläsas med internationella studenter. I de fall sker undervisningen under föreläsningar och seminarier på engelska. I denna delkurs kan du välja att genomföra examinationsmomenten och inlämningsuppgifter på svenska eller engelska.