Student

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning

Fakultetsnämnden har vid Södertörns högskola det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning, vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla kvaliteten samt att granska att examensmålen nås.

För mer utförlig beskrivning, se länkade dokument på sidan.

Fakultetsnämnden har, på uppdrag av rektor, tagit fram en plan för utvärdering och uppföljning av högskolans utbildning på samtliga nivåer (fastställd 2017, reviderad 2020). Planen beskriver genomförandet av utvärdering och uppföljning av utbildning i nuvarande cykel 2017-2022. Fakultetsnämnden har valt att granska högskolans utbildningar genom utvärdering av utbildning, högskoleövergripande enkäter samt kursvärderingar. Resultaten för respektive granskningssätt ska användas, såväl separat som samlat, för åtgärder som del i högskolans kvalitetsutveckling.

Dokument

Plan för utvärdering och uppföljning av utbildning vid Södertörns högskola 2017–2022 (rev.) Pdf, 146.8 kB.

Utvärdering av utbildning

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är huvudsakligt underlag. I utvärdering av forskarutbildning ingår även bl. a. intervjuer. Självvärdering och övriga underlag hanteras av en bedömargrupp vilken ger ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar om slutliga omdömen. I utvärdering av program anlitas interna bedömare, medan externa bedömare ingår i utvärdering av forskarutbildning.

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena ska utbildningarna genomföra åtgärder inom nästkommande år som sedan skriftligen återrapporteras till respektive institutionsnämnd. Fakultetsnämnden arrangerar en gång per år ett uppföljande samtal om kvalitet i utbildning, där respektive institutionsnämnd redovisar hur dess utbildningar arbetat med de identifierade utvecklingsområdena. Återkoppling av utvärderingsresultaten till högskoleledning och institutionsnämnder sker genom årliga dialoger.

Dokument

Tidsplan för Fakultetsnämndens utbildningsutvärderingar 2017–2022 Pdf, 175.1 kB.

Uppföljning av utbildning

Fakultetsnämnden genomför högskoleövergripande enkäter för att få information direkt från studenter och doktorander för att undersöka attityder och upplevd studietid. Studentenkät och doktorandenkät genomförs vartannat år.

Hantering av kursvärderingar sker vid institutionerna/motsvarande. Det gäller även resultat av kursvärderingar som diskuteras i kollegiala organ på ämnes- och programnivå, där också beslut om eventuella åtgärder tas. För utformningen och genomförandet av kursvärderingar finns högskolegemensamma riktlinjer, fastställda av Fakultetsnämnden. De beskriver utifrån förordningskrav hur kursvärdering ska genomföras och vem som ansvarar för det. Därtill finns bilagor med obligatoriska och valbara frågor, med både fasta och öppna svarsalternativ.

Utvärdering av forskning

Inom högskolan förs diskussioner kring hur granskning avseende forskning ska organiseras internt framöver. Målet är att kvalitetssäkring av forskning ska integreras i högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015. Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Rapporten publicerades i juni 2016.

Kvalitetsutvärdering av forskning ingår numera i det nationella kvalitetssystemet, där UKÄ (Universitetskanslersämbetet) kommer att granska hur lärosätena systematiskt säkrar forskningens kvalitet. UKÄ:s ordinarie omgång av utvärdering av kvalitet med avseende på forskning kommer troligen att påbörjas under 2021. Södertörns högskola kommer inte att granskas avseende forskningskvalitet inom den nu pågående utvärderingscykeln (2017–2022).

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-04