Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen. Hela utbildningar, mindre kurser eller workshops. Välj och anmäl dig redan idag!

Här nedan ser du vårt utbud av kurser och workshops. Klicka på de gula boxarna för att få mer information om kursen. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Anmäl dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gärna till HPU:s nyhetsbrev.

Kurser

Hösten 2022

 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv
 • Ansökningsworkshop pedagogisk meritering
 • Auskultation för kollegial utveckling
 • Baskurs i högskolepedagogik
 • Bildning i teori och undervisningspraktik
 • Handledning av forskarstuderande.
 • Handledning av självständiga arbeten.


Workshops hösten 2022

Mer information samt anmälningslänk hittar du längst ner på sidan.

 • 11 oktober "Publishing monographs in the humanities and social sciences"
 • 12-13 oktober "Writing Articles for International Publication"
 • 24 oktober Informationsträff om forskningsfinansiärer inom området skola och högre utbildning
 • 6 december Ansökningsworkshop för dig som planerar att ansöka om ett forskningsprojekt inom området skola eller högre utbildning. 

Våren 2023

 • Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.
 • General Course in Teaching and Learning in Higher Education.
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
 • Auskultation för kollegial utveckling
 • Högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt för arbetslag

Obligatoriskt för att få ansöka om pedagogisk meritering är att ha deltagit i en ansökningsworkshop vid högskolepedagogiska enheten. Om du gått workshoppen tidigare eller deltagit i kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter räknas detta som likvärdigt.

Workshoppen inleds med information om ansökningsprocessen från meriteringskommitténs ordförande Lena Roos. Även om du varit med på en workshop tidigare år eller gått kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter är du välkommen till detta informationstillfälle för att få veta mer om ansökningsprocessen.

När:
14/9 kl. 10-12 med efterföljande lunch för den som vill. Anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
27/9 kl. 10-12 med efterföljande lunch för den som vill. Anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du få tillfälle att reflektera över och utveckla din egen undervisning tillsammans med dina kollegor? Den här kursen bygger på att kollegor auskulterar på varandras undervisningstillfällen, ger varandra feedback och utvecklas tillsammans. När minst tre lärare anmält sig startar vi en grupp som blir varandras kritiska vänner. HPU samlar gruppen till en förberedande workshop. Deltagarna auskulterar på varandras undervisning, lär sig av varandra och utvecklar sin undervisning. (Det kan ske på distans eller på campus om situationen så tillåter.) Efter vägen beskriver man och reflekterar över sina erfarenheter. Kursen avslutas med ännu en träff där man sammanfattar sina insikter. Man kan anmäla sig individuellt och paras då ihop med andra, men vi välkomnar också arbetslag att anmäla sig tillsammans och bilda egna grupper. Tider bestäms av deltagarna tillsammans. Kursen motsvarar 2,5 hp.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här högskolepedagogiska kursen utgår från visionen att studenterna inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Särskilt relevant är det i förhållande till komplexa och värdeladdade frågor som hållbar utveckling. Hur kan vi befordra studenternas utveckling av sådana kompetenser? 

Många högskoleutbildningar har hållbarhet som innehåll, men andra handlar om något helt annat – språk, historia, medier, ekonomi osv. Vad kan ett hållbarhetsperspektiv innebära då? Vi vill ju inte att det ska bli något löst påhäng eller att det ska innebära att man tvingas ersätta annat relevant innehåll.

I den här kursen på 3 poäng  undersöker vi hur vi kan förstå den här utmaningen med hjälp av tidigare forskning och teori, men framför allt tar vi inspiration av best practices och exempel på hur man adresserat utmaningen på andra håll i världen. Några exempel på teman är:

The knowledge - action gap, det vill säga obenägenheten att tänka kritiskt eller handla i enlighet med vår kunskap när den krockar med våra behov. Vi vet att den är ett stort hinder för hållbar utveckling. Hur kan den motverkas?

 • Kritiskt tänkande i värdefrågor.
 • Att navigera i målkonflikter.
 • Samhällsintegrerad och autentisk pedagogik.
 • Forskningsorienterad medborgerlighet.
 • Tvärvetenskapliga möjligheter.

Vi tittar också på FNs mål för hållbarhet och resonerar om hur vår pedagogik relaterar till dem. I kursen ingår skrivuppgifter och ett praktiskt utvecklingsarbete.

För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

Schema:

Okt 5, 13-16
Okt  26, 12-16 (dvs inklusive lunch)
Nov 16,  13-16
Nov 30, 13-16
Dec 14, 13-16

 

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath Söderberg


Bildning i teori och undervisningspraktik, motsvarande 5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill öka din kunskap om bildningsbegreppet, reflektera kring den egna undervisningspraktiken ur ett bildningsperspektiv samt utveckla den egna undervisningens bildande moment. Medborgerlig bildning är en del av Södertörns högskolas profil ”de tre M:en”, och bildning är en av profilerna för högskolans lärarutbildning.

För att knyta seminarierna till den egna undervisningen på ett praktiskt sätt ska du under kursen formulera ett eget utvecklingsprojekt med utgångspunkt i det egna ämnet samt i relevant litteratur och i teoretiska perspektiv på bildning. Kursen är ett samarrangemang mellan högskolepedagogiken och Lärarutbildningens bildningsråd och består av 7 seminarium fördelat över 2–3 terminer (beroende på hur kursdeltagarna gemensamt väljer att lägga upp kursen).

Kursledare: Henrik Bohlin (Idéhistoria).

Det är möjligt att följa kursens seminarier, eller enstaka seminarier, utan att genomföra ett utvecklingsprojekt eller de övriga moment som ska genomföras för avklarad kurs. Anmälan till enstaka seminarier sker separat till hp@sh.se och anmälan till kursen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schema termin 1 (HT 2022):

ons 5 okt kl 14.00-16.30, seminarium 1: Introduktion till kursen. Om bildningstanken, Södertörns högskolas profil medborgerlig bildning och lärarutbildningens bildningsprofil. Diskussion om kursplanering – två eller tre terminer?

Litteratur: ngt av Wilhelm von Humboldt, utdrag ur Bernt Gustavssons Bildningens väg, inledningen till Bohlin, Medborgerlig bildning, Fakultetsnämndens ställningstagande om medborgerlig bildning, lärarutbildningens profildokument för bildningsprofilen, lärarutbildningens bildningsråds inriktningsdokument.

tis 8 nov kl 14.00-16.30, seminarium 2: Att undervisa om bildningstanken – exempel på litteratur och undervisningsmodeller.

Litteratur: ett urval texter av svenska bildningstänkare ur Burman & Sundgren (red.), Bildning.

tors 8 dec kl 14.00-16.30, seminarium 3: Utbildning för samhällsengagemang.

Litteratur: Ej fastställt

Termin 2 (VT 2023)

Seminarium 4: Utbildning för demokratisk deliberation.

Seminarium 5: Narrativ empati.

Termin 3 (prel. HT 2023)

Seminarium 6: Digital bildning.

Seminarium 7: Professionellt omdöme och bildning.

I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema:

9/11 (ons v 45)
7/12 (ons v 49)
8/2 (ons v 6)
8/3 (ons v 10)
4-5/4 (tis-ons v 14) (internat lunch-lunch t ex Balingsholm)
10/5 (ons v 19)

Anmäl dig till hösten 2022 här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning. Examensmålen i högskoleförordningen genomsyras av olika former av kritikalitet och inom akademin är ”kritiskt förhållningssätt” och ”kritiskt tänkande” honnörsord.
Men vad innebär egentligen att förhålla sig kritiskt? Kan man tänka kritiskt på olika sätt? Varför är kritikalitet viktig? Och inte minst: Vad krävs för att utbildning ska bidra till utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt? Eller kan utbildning, under vissa omständigheter, till och med hämma den kritiska förmågan?

I den här kursen får deltagarna arbeta med flera olika perspektiv på vad det innebär att vara kritisk och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi reflekterar också över hur vi som lärare kan bidra till utvecklingen av studenternas, och våra egna, möjligheter att vara kritisk och tänka och agera kritiskt.

Kursen motsvarar 3hp.

Kursen har tre tillfällen varav två arrangeras av Ultuna och ett av Södertörns högskola. Kursen ges i samarbete med Lantbruksuniversitetet i Ultuna. Första tillfället går på distans, övriga planeras att ges på plats om läget inte förändras.

Datum: 

Sem 1 torsd 9 feb campus SLU

Sem 2 onsd 8 mars campus SH

Sem 3 onsd 19 april campus SLU

Undervisningstiden är 10-16 alla dagar.


Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • Diskutera några, i grunden olika, former av kritikalitet
 • Redogöra för några förutsättningar för att utbildning ska stimulera studenternas kritiska utveckling
 • Reflektera över tillämpningen av flera olika kritiska perspektiv i en given situation

Förkunskaper
För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik, motsvarande högskolepedagogisk utbildning eller flerårig lärarerfarenhet.


För ytterligare information, kontakta Hélène Edberg.

Baskursen vänder sig till undervisande forskare, lärare, doktorander och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet eller med längre erfarenhet men med önskan att tydligare förankra sin praktik i högskolepedagogisk metodologi. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå dem i utformningen av undervisning. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Schema:

Tid: alla gånger kl. 13-16.

Sem. 1: tisdag 13 september. Introduktion, Hélène Edberg
Sem. 2: tisdag 20 september. Konstruktiv länkning. Hélène Edberg
Sem. 3: tisdag 4 oktober. Föreläsningens retorik. Hélène Edberg och Kajsa Sköldvall
Sem. 4: tisdag 11 oktober. Studentaktiva arbetsformer. Hélène Edberg
Sem. 5: tisdag 25 oktober. Studentinteraktion och läraktiviteter i den digitala tidsåldern. IKT-pedagoger Anna Nilsson och Victoria Naverfeldt
Sem. 6: tisdag 1 november. Att arbeta med studenters skrivande. Kajsa Sköldvall, Studieverkstan.
Sem. 7: tisdag 15 november. Rättssäker examination och disciplinärenden. Eva-Carolina Säfvelin, jurist på Studentavdelningen
Sem. 8: tisdag 29 november. Normkritisk pedagogik. Katarina Mattsson, lektor i genusvetenskap
Sem. 9: tisdag 6 december. Bedömning och utvärdering som redskap. Avslutning. Hélène Edberg

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fortsättningskursen i högskolepedagogik vänder sig till lärare, doktorander och administratörer som, oavsett undervisningserfarenhet, behöver vidga sin grundläggande pedagogiska utbildning.

Syftet är att stärka deltagarens reflekterande hållning till högskolepedagogiska teorier och praktiker genom att fördjupa och bredda perspektiven från baskursen del I. Kursen ger dessutom grundläggande pedagogisk kompetens i enlighet med kriterier som fastslagits i Södertörns högskolas anställningsordning, baserade på SUHF:s rekommendationer. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Schema: meddelas senare.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: 
helene.edberg@sh.se
hp@sh.se

The General Course in Teaching and Learning in Higher Education is intended for PhD students, teachers and administrators with relatively limited teaching experience.

The primary purpose is to equip participants with dynamic action and reflection tools which can be useful in the design of teaching. Where possible, we assume the participants' experiences and working in workshop form with real situations from their own field and current problems. We pick perspectives and "thinking tools" from different theories and proven experience. Some examples of topics that can be included are: Education  for critical thinking, student active working, varied examination, lecture rhetoric, seminar didactics, how to give  feedback, digital media and technical support as well as constructive alignment. The course is assessed  through active participation in the seminars and a writing portfolio.


Teacher of the course is Hélène Edberg with guests.

Dates: TBA

Sign up here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Schema:

11 nov kl. 9-12
25 nov kl. 9-12
9 dec kl. 9-12
3 feb kl. 9-12
10 feb kl. 9-14.30
23-24 feb kl. 9-16

Kursen ges på campus eller distans alltefter högskolans direktiv, de två avslutande heldagarna ges som internat alt. heldagsseminarier på Zoom.

Kursen examineras genom deltagande i seminarier och internat, muntlig redovisning av auskultation samt genomförande av skrivuppgifter enligt anvisningar. För godkänt krävs aktiv och förberedd medverkan samt fullgjorda inlämningsuppgifter.

Anmälan hösten 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Forskning visar tydliga kopplingar mellan pedagogisk kvalitet och att lärarkollegiet arbetar tillsammans och gemensamt diskuterar, reflekterar och utvecklar sin undervisning. Det här är något de flesta lärarkollegier gör i olika utsträckning, men vi vet att det kan göra skillnad att göra det mer systematiskt. På Högskolepedagogiken vill vi befordra att det sker och i detsamma möjliggöra att sådant arbete blir till en erfarenhet som kan räknas in i pedagogisk meritering. Därför erbjuder vi våra medarbetare att forma en kurs kring ett gemensamt utvecklingsarbete. Ett arbetslag (för en delkurs, en termin eller ett program) kan samlas kring ett problem eller tema som man vill arbeta med. Högskolepedagogiken bidrar med en handledare. Tillsammans formar vi en kurs och bestämmer hur examinationen ska se ut utifrån de ramar som kursmålen ger.

Kursen motsvarar 2,5hp.

Lärandemål:

 • Designa ett pedagogiskt utvecklingsprojekt utifrån aktuell högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Argumentera för projektets relevans med utgångspunkt i den egna praktiken och i relation till högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Använda modellen kritiskt vänarbete för att genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.

Maila maria.wolrath-soderberg@sh.se om ditt arbetslag vill göra en sådan kurs.

Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla hp@sh.se. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 18 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 18 000 kr + moms
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 p, 18 000 kr + moms.
Att förklara forskning 5 p, 10 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 6 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 6000kr + moms

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-. Väljer man i sådana fall det är möjligt att genomföra en fortsättning som bildar en minikurs på 2 hp så kostar det 5500 kr + moms.

Inga poäng i Ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsarbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.

Publishing monographs in the humanities and social sciences

Date: 11 October (Tuesday)

Södertörn University organizes a one-day workshop on Publishing monographs for an international audience in the humanities and social sciences. It is mainly geared at faculty and senior researchers.

The workshop tutor, Josie Dixon, has a background in academic publishing from Palgrave MacMillan and Cambridge University Press. During the last decade she has specialized in giving lectures, courses and workshops at universities in Europe and the US. This is the first time she gives a workshop on monographs at Södertörn University - she has previously given much appreciated workshops on publishing articles.

As the number of participants is set to maximum 16, register ASAP in order to make sure to have a place. If necessary, we will also set up a waiting list for late registrations.

The workshop is organized by the Advisory Board for Internationalisation in cooperation with the Department of Teaching and Learning in Higher Education as well as directors of studies from Critical and Cultural Theory and Historical Studies.

Researchers and faculty from all research areas and schools at Södertörn University are welcome!

About the workshop:

An eye-opening lecture on academic publishing in the 21st century (covering the state of the market for scholarly publications, online publishing, open access and more) with opportunities for questions and discussion, followed by a half-day interactive workshop. The course is packed with insights into editors’ decision-making and strategies for maximising the chances of international publication in a competitive climate.

About workshop tutor:

Josie Dixon is a publishing and research training consultant and specialises in running workshops for postgraduates, postdoctoral researchers and staff in the humanities and social sciences. She has worked for 100 university clients in the UK, USA, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway and Finland. Principal areas for training are publishing, presentation, engagement, impact, peer review, and developing research for funding bids. She was previously Publishing Director for the Academic Division at Palgrave Macmillan and before that spent 11 years in commissioning and managerial roles at Cambridge University Press. For more details see http://www.lucianconsulting.com Länk till annan webbplats.

Feedback from former participants on this workshop:

”The publishing industry is one of the most daunting aspects of the post-dissertation future, so it was wonderful to have it explained and to be given strategies by an expert in the field.” (participant from University of Cambridge)


”Wonderful. Very lively, knowledgeable and receptive to questions. Provided a set of tools for thinking about how to work on my book project in more concrete terms.” (participant from New York University)

”I learned so much and the atmosphere was fantastic. Clear articulation, very good focus and structure, with vivid illustration.” (participant from Goethe University, Frankfurt)


”Very much needed. Professional, entertaining, inspiring.” (participant from Göteborg University)

How to register:

As the number of participants is set to maximum 16, register ASAP in order to make sure to have a place. If necessary, we will also set up a waiting list for late registrations.

Sign up here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Contact: helena.bergman@sh.se or ulrika.bjork@sh.se


Writing Articles for International Publication

Date: 12-13 October

Södertörn University organizes a two-day workshop on Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals. It is mainly geared at doctoral students and junior faculty (scholars who have finished their PhD within the last five years).

The workshop tutor, Josie Dixon, has a background in academic publishing from Palgrave MacMillan and Cambridge University Press. During the last decade she has specialized in giving lectures, courses and workshops at universities in Europe and the US. She has given workshops at Södertörn University before, and the participants have been very enthusiastic and considered it very well invested time for their future academic careers.

As the number of participants is set to maximum 16, register ASAP in order to make sure to have a place. If necessary, we will also set up a waiting list for late registrations.

The workshop is organized by the Advisory Board for Internationalisation in cooperation with the Department of Teaching and Learning in Higher Education as well as directors of studies from Critical and Cultural Theory and Historical Studies.

Phd students and junior scholars from all research areas and schools at Södertörn University are welcome!

About the workshop:

- Why do we publish?

- Where should we publish?

- What do journal editors look for?

These are some of the questions that will be addressed in this workshop for researchers seeking to publish in international peer-reviewed journals. It focuses on the key criteria involved in journal editors’ selection processes and peer-review. Based on the inside knowledge of an experienced academic publisher, it is designed to develop essential skills in writing articles in order to increase researchers’ chances of placing their work in premium scholarly journals.

About workshop tutor:

Josie Dixon is a publishing and research training consultant and specialises in running workshops for postgraduates, postdoctoral researchers and staff in the humanities and social sciences. She has worked for 100 university clients in the UK, USA, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway and Finland. Principal areas for training are publishing, presentation, engagement, impact, peer review, and developing research for funding bids. She was previously Publishing Director for the Academic Division at Palgrave Macmillan and before that spent 11 years in commissioning and managerial roles at Cambridge University Press. For more details see http://www.lucianconsulting.com Länk till annan webbplats.

Feedback from former participants on this workshop:

“Suited my needs perfectly. A wide-ranging overview of the process, enhanced by very specific, targeted exercises. Excellent - very clear, but also witty and entertaining.” (participant from Freie Universität, Berlin)

“Excellent! Clear, informative, appropriate examples, accurate answers to individual/group questions. Very knowledgeable about publishing trends.” (participant from Universität Heidelberg)

“Very constructive focus at the micro level (language) as well as macro level (formulating your contribution to scholarship)” (participant from the University of Ghent)

“Initially, I was worried that the workshop would be an exercise in the academic game of strategic publishing and ranking. To my delight, the workshop instead provided hands on skills in writing different kinds of texts in an accurate way with the reader constantly in mind.” (participant from Södertörn University)

How to register:

As the number of participants is set to maximum 16, register ASAP in order to make sure to have a place. If necessary, we will also set up a waiting list for late registrations.

Sign up here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Contact: helena.bergman@sh.se or ulrika.bjork@sh.se

Information om forskningsfinansiärer inom området skola och högre utbildning.

Planerar du ett forskningsprojekt med frågeställningar relevanta för skola eller högre utbildning? Välkommen till informationsträff om forskningsfinansiärer den 24/10 kl. 09.00–09.45 med forskningsrådgivare Gabriela Voglio (Södertörns högskola). Vilka finansiärer kan vara aktuella och hur ser kraven för ansökan ut vad gäller t.ex. externa samarbetspartners? Anmäl dig till träffen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsworkshop för dig som planerar att ansöka om ett forskningsprojekt inom området skola eller högre utbildning.

Vi läser varandras utkast och diskuterar hur projektförslagen kan utvecklas. När? 6/12 kl. 09.00-12.00. Anmälan och mer information: Jenny.Magnusson@sh.se