Student

Konstvetenskap

Visuella uttryck är grundläggande för kulturer i alla tider. Bildvärldar från olika perioder speglar tiden och samhället, men de formar också idéer och föreställningar. Ämnet konstvetenskap handlar om att tolka och förstå bildernas egna språk samt om hur konstnärliga uttryck hänger samman med människa, natur, kultur, samhälle, historia, religion och politik.

I vår globala värld kommunicerar människor genom bilder i allt högre grad. Men vad betyder en bild? Har den ett eget språk? Hur skapas alla dessa bilder, och döljs där oanade maktstrukturer? I Konstvetenskap studeras människans visuella uttryck, till exempel måleri, skulptur, fotografi, arkitektur, stadsrum, graffiti, konsthantverk, design, massmedia och reklam. Men studierna omfattar även det som inte syns, till exempel koncept- och ljudkonst. På Södertörns högskola finns ett särskilt fokus på mötet mellan vår tid och visuella uttryck från andra perioder och platser. I ämnet analyseras objekt och företeelser från teoretiska perspektiv, såsom kritisk historiografi, eko-kritik, feministisk teori, institutionell kritik, postkolonial teori eller kultursociologiska studier.

Studier inom ämnet konstvetenskap utrustar studenten med analytiska verktyg som muntlig och skriftlig redovisning av hur komplicerade och motsägelsefulla företeelser hänger samman. Studenten tränas särskilt i förmågan till kritiskt tänkande gentemot visuell kultur och villkoren för konstnärligt skapande. Studierna förbereder för arbete inom konst- och kulturfältet, och är en bra bas för vidare studier och forskning särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Konstvetenskap erbjuder kurser från grundnivå till master- och forskarutbildning.

Kontakt

Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

konstvetenskap@sh.se

Läs masterkursen Anthropocene artefacts

Vare sig du studerar konstvetenskap eller är yrkesverksam inom området ger denna kurs verktyg för att ta sig an klimatkrisen. Kursen har tre teman: Det antropocena som en artefakt; hur produktionen av kulturella artefakter kan bidra till hållbarhet; och nya modeller, historier och analyser av konst och visuella artefakter för den hållbara utvecklingen av konst och konsthistoria.