Student

Pedagogik

Pedagogikämnet på Södertörns högskola har särskilt tagit fasta på pedagogikens humanistiska arv. Utmärkande för detta arv är att det fokuserar på etiska, politiska och estetiska dimensioner av pedagogikens kunskapsobjekt.

Pedagogikämnets nuvarande forskningsprofil utmärks av att ha bas i en humanistisk kunskapstradition med ett samhällsvetenskapligt kunskapsintresse. Forskningen bedrivs därmed främst utifrån textanalys, begreppsanalys, dekonstruktion, etnologiskt fältarbete, intervjustudier och komparativa studier.

Forskningen på Södertörns högskola består av fyra internationellt förankrade forskningsfält. Flera av forskarna inom pedagogik vid Södertörn forskar inom fler än ett fält

  • Pedagogiska relationer och praktiker

Inom detta fält bedrivs forskning som fokuserar på pedagogiska relationer och praktiker i olika sammanhang. Även om skolan eller högre utbildning är självklara sammanhang för sådana relationer begränsas inte studierna till samhälleliga institutioner. Snarare är det just förekomsten av pedagogiska relationer oavsett var de uppträder som definierar forskningen inom detta fält.

  • Pedagogik teori och policy

Inom detta fält studeras pedagogiska kunskapstraditioner och deras olika uttryck i tid och rum. Hit hör också sådan forskning som ibland kallas allmändidaktik men också viss ämnesdidaktik. Här behandlas olika politiska viljeyttringar avseende utbildningssystems funktion, innehåll och målsättningar såväl som dess tillkomsthistoria och framtidsscenarier.

  • Pedagogik, globalisering och social rättvisa

Inom detta fält bedrivs forskning som betonar att utbildning är beroende av internationella och globala såväl som lokala omständigheter, både vad gäller utbildningens utformning och innehåll såväl som genom de människor som befolkar den. Forskning om social rättvisa och emancipation i och genom utbildning hör till detta fält.

Inom dessa tre fält ryms också forskning om förskola och skola, värdegrundsfrågor, internationalisering, lärarprofessionalisering, digitala medier, specialpedagogik, didaktik och studier av olika pedagogiska begrepp som undervisning och lärande, interkulturalitet, men också risk och tolerans.

Forum för romska studier

Pedagogikämnet har ett starkt engagemang i romska frågor med forskning som rör bland annat den romska minoritetens skol- och utbildningssituation, språklig och kulturell revitalisering samt antiziganism såväl historiskt som i nutid. På uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen har ämnet sedan 2012 även varit ansvarigt för uppdragsutbildningar med inriktning mot skola och socialtjänst för romska brobyggare och kompetensutveckling av modersmålslärare i roman chib. Dessa utbildningar är en del av "Forum för romska studier", där flera av högskolans ämnen samt det omgivande samhället ingår. Här finnas också information om de övriga kurser som högskolan erbjuder inom romska studier.

Forskarutbildning

Pedagogikämnet ingår tillsammans med ämnet svenska i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-10