Student

Medieteknik

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier.

Forskningen i medieteknik är av mångvetenskaplig natur med fokus på teknik och design av digitala medier samt digitala medierande artefakter. Forskningens frågeställningar och metoder överlappar med närbesläktade teknikämnen där teknisk mediering och gestaltning tillämpas. Det huvudsakliga objektet för forskningen kretsar kring design.

Inom forskningen studeras förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik ur olika perspektiv som exempelvis upplevelser, design, materialitet, makt, organisation, social organisering, hållbarhet, deltagande samt barn och unga. Genom högskolans forskningsinriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet finns en tematik som rör lokala och regionala perspektiv på teknikanvändning, design och utveckling.

Inom ämnet bedrivs forskning inom en rad områden: spelforskning, interaktionsdesign, informatik, pedagogik och datateknik. Ur denna forskning har vi format tre teman för vår forskning inom ämnet: Upplevelser och användning, Kritiska perspektiv och digital design och Framväxande medieteknologier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-04