Student

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola bedriver forskning och forskarutbildning inom området Kritisk kulturteori.

Vår forskning är omfattande och varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden. Kännetecknande för huvuddelen av den aktuella forskningen är att ta utgångspunkt i den utbredda närvaron av medier i vår vardag snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller plattform. De vetenskapliga problemområden som följer av detta kan sammanfattas i fyra huvudteman: Teknokultur, Identitet, Mediehistoria och Makt.

Vår forskning är omfattande och varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden. Kännetecknande för huvuddelen av den aktuella forskningen är att ta utgångspunkt i den utbredda närvaron av medier i vår vardag snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller plattform. De vetenskapliga problemområden som följer av detta kan sammanfattas i fyra huvudteman: Teknokultur, Identitet, Mediehistoria och Makt.

  • Teknokultur handlar om hur vardagliga konsumtions- och produktionspraktiker, normer och beteenden utvecklas och upprätthålls genom olika kommunikationsteknologier, med tonvikt på digitala mediekulturer.
  • Identitet handlar om hur individuell och kollektiv självförståelse upprättas med hjälp av medier, i tolkande analyser av olika former av mediepraktiker och därtill knutna narrativ, symboler och rumsliga miljöer.
  • Mediehistoria handlar om hur medier och vår uppfattning om medier, publiker och medieproduktionskulturer förändrats över tid samt studera hur mediernas närvaro påverkar historieförståelse, minne och temporalitet.
  • Makt handlar om hur samhälleliga strukturer, maktrelationer, värden och medborgarskap produceras, reproduceras och utmanas genom mediers organisation och innehåll.

I anslutning till ovannämnda huvudteman pågår satsningar inom två områden som även anknyter till starka internationella strömningar. Dels den aktuella diskussionen om medialisering som kretsar kring medieförändringars samspel med andra sociokulturella transformationer, dels forskningen kring medie- och informationskunnighet (MIK) som behandlar mediepedagogiska aspekter men även mediekritik och aktivism i olika former.

Forskare och doktorander bedriver sin forskning inom området Kritisk kulturteori.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22