Student

Konstvetenskap

Ämnet konstvetenskap på Södertörn har sin forskningsmässiga tyngdpunkt i den moderna epoken. Här samlas forskare som intresserat sig för 1700-talets nya estetik och gryende historism, till 1800-talets modernism och avantgarde, med dess konstnärsmyter och nya konstbegrepp, till det moderna livets uttryck präglade av en ny visuell kultur och teknologi och den digitala revolutionen från 1990-talet med nya medier, virtuella miljöer och rumsligheter.

Uppmärksamheten riktas brett, här återfinns specialisering av olika art: av måleriets konstteori, av teckning, grafik och fotografi. Forskningen har särskilt fördjupats kring efterkrigstidens uppgörelser med modernismen i termer av postmodernism, konceptuell konst och institutionskritik och inom forskningen om samtidskonsten och dess problemområden har ämnet idag en unikt stark position.

Här finns forskningsprojekt och kurser etablerade kring teman som globalisering, kosmopolitanism och konstinstitutioner (från akademier och museer till biennaler och temporära installationer) och värde- och kanoniseringsfrågor har liksom konstkritik förr och nu stark förankring. Här anknyter också inriktningen mot kulturarvsfrågor, ekonomi, etnicitet och politisk konst, och en kultursociologisk profil kring fr.a. konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning – nationellt såväl som internationellt. Historiografi och vetenskapshistoria är ytterligare en tydlig specialitet hos flera av ämnets lärare och forskare och metodiskt präglas ämnet fr.a. av hermeneutiska och fenomenologiska förhållningssätt, diskursanalys, genealogi, kultursociologi och genusteori.

Aktuell forskning i monografi- eller antologiform utges också via skriftserien Södertörn Studies in Art History and Aesthetics. 

Konstvetenskap ingår tillsammans med den praktiska kunskapens teorilänk till annan webbplats, estetiklänk till annan webbplats, filosofilänk till annan webbplats, genusvetenskaplänk till annan webbplats, litteraturvetenskaplänk till annan webbplats, medie- och kommunikationsvetenskaplänk till annan webbplats. samt forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22