Student

Juridik

Juridikens forskning omfattar de två huvudområdena offentlig rätt och affärsrätt.

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och oss enskilda. Här bedriver vi forskning framförallt om rättigheterna och skyldigheterna som enskilda personer och företag har i förhållande till staten.

Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Vår forskning behandlar olika mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden, inte minst inom ramen för affärsbeslut.

De båda forskningsområdena har tyngdpunkt på den pågående europeiseringsprocessen i Sverige. Studier i Europarätten, och i synnerhet EU-rätten utgör ett nödvändigt och starkt inslag i de båda forskningsområden. Geografiskt är de flesta projekt inriktade mot Öst- och Centraleuropa, Sverige och övriga EU-medlemsstater.

Offentlig rätt

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och oss enskilda. Här bedriver vi forskning framförallt om frågor gällande rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten.

Förhållandet mellan staten och den enskilde undersöks från olika vinklar och inom olika situationer. Vi intresserar oss såväl för allmänna juridiska frågor gällande rättighetsskyddet och offentlighetsprincipen som för specifika rättsgarantier och juridiska instrument som medborgarna förfogar över i syfte att påverka beslutsprocesser inom miljörätten, socialrätten och andra speciella lagstiftningsområden.

En betydande del av forskningen har ett komparativt angreppssätt och/eller betraktar och analyserar de förändringarna som genomsyrar den offentliga rätten, inte minst på grund av europeiseringsprocessen.

Affärsrätt

Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Vår forskning behandlar olika mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden.

Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i sammanhanget, inte minst på grund av företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbetet. Eftersom entreprenörskapsfrågor och europeiseringsprocessen behandlas i flera vetenskapliga områden, som t.ex. inom företagsekonomi, bedrivs forskning i affärsrätt även inom ramen av mångvetenskapliga forskningsprojekt. Detta påvisas bland annat av forskningsprojektet ”In the Services of the SMEs? The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region”, som fick forskningsanslag från Östersjöstiftelsen under hösten 2016.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22