Kalender

Vi organiserar regelbundet seminarier, arrangerar symposier och håller i workshops. Se vår kalender för mer information om aktuella evenemang.

Centrum för studier av forskning om politikens organisering organiserar regelbundet öppna seminarier vid Södertörns högskola. Dessa är samarrangerade med ämnena sociologi och statsvetenskap. Information om aktuella seminarier finns i vår kalender. Den som vill ha underlag till seminarierna kan kontakta forskningsledare noomi.weinryb@sh.se

Centret arrangerar även större utåtriktade aktiviteter. Även där finns mer information i vår kalender, se vår symposier. Kontakta Noomi Weinryb vid frågor kring dessa arrangemang. Se även bland våra Aktiviteter för mer information om aktuella evenemang.

Workshop:

Politikens Resurser: Internationella workshops om betydelsen av ekonomiska resurser för politisk organisering

Den 4 juli 2018 rapporterade Dagens Nyheter att partier i Sverige tar emot mångmiljonbelopp utan insyn. Alla riksdagspartier redovisade att de inte tagit emot en krona i anonyma bidrag, samtidigt som tidningens granskning visar att varje parti hade oredovisade inkomster. Under 2016 publicerade Expressen uppgifter om ”näringslivets hemliga uppvaktning av Sverigedemokraterna”. Frågan rörde då om och i så fall på vilket sätt organisationen Svenskt Näringsliv lyckats påverka partiet i vissa frågor. Några år tidigare hade tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle hamnat i blåsväder då medarbetare uppfattades ha belagts med munkavle när de kommunicerade forskningsresultat som ställde några av smedjans finansiärer i dålig dager.

Det dessa exempel har gemensamt är att de rör relationen mellan pengar och politik. Ekonomiska resurser är en politisk tillgång och centrala för all typ av politisk organisering. Till exempel kan finansiellt stöd vara av stort värde för hur ett politiskt parti, en tankesmedja eller en social rörelse kan mobilisera. Rösträtt har också historiskt sett varit kopplat till ekonomiska resurser. Samtidigt är det tydligt att pengar kan innebära en negativ bindning. En politisk aktör ska gärna framstå som obunden men finansiella kontakter medför att det skapas en relation som i praktiken, eller i andras ögon, kan uppfattas som ett hinder för oavhängighet. Ett finansiellt stöd kan alltså både öppna och stänga dörrar. Tidigare forskning har överlag ställt frågor kring hur resurser möjliggör politik.

I detta forskningsinitierande projekt sätts istället fokus på de negativa politiska implikationerna av ekonomiska resurser. När blir ett ekonomiskt bidrag ett problem för exempelvis ett parti, en tankesmedja eller en rörelse? Hur kan den typen av aktörer arbeta för att resursen inte ska ha negativa konsekvenser? Att på detta sätt vända på perspektivet är av stor vikt för att bättre förstå hur politiska aktörer arbetar för att skapa vad som åtminstone uppfattas som obundenhet, legitimitet och tilltro.

Syftet med projektet är att genom internationella workshops initiera tvärvetenskaplig forskning kring de politiska implikationerna av ekonomiska resurser. Vi ställer följande frågor:

  • På vilka sätt kan ekonomiska resurser förhindra politisk mobilisering och framgång?
  • Hur kan olika typer ekonomiska resurser hanteras för att de inte ska ha negativa konsekvenser?
  • Vilka variationer ser vi mellan olika typer av aktörer samt beroende på kontext – som tid och plats – för hur politiska aktörer förhåller sig till finansiering?

Genom att samla forskare med intresse för politiska aktörer vill projektet Politikens resurser stimulera till forskningssamarbeten och ett ökat intresse för skapandet av politisk obundenhet sett i ljuset av demokratiska värden som transparens, representation och ansvarsutkrävande. Förväntade utkomster av projektet är ett internationellt forskarnätverk samt en programansökan på detta tema.

Workshop 1 – November 2019
Tema: Begrepp och teori. Hur kan vi begreppsligt förstå vad en ekonomisk resurs innebär för olika typer av politiska aktörer? Vilka variationer över tid och rum gällande dessa innebörder kan vi se och hur kan dessa förklaras?

Workshop 2 – Mars 2020
Tema: Oberoende, legitimitet och tillit. Hur arbetar olika typer av politiska aktörer för att skapa tillit och legitimitet när dessa värden hotas av deras finansiering? Hur förmår olika typer av politiska aktörer att framstå som oberoende från finansiärer? Vilka variationer ser vi i hur exempelvis oberoende begreppsliggörs och upprätthålls inom skilda tid- och rumsliga kontexter?

För ytterligare information om dessa workshops och deltagande, kontakta Adrienne Sörbom.